1. liga
1. FC Steaua 26
2. Badford FC 25
3. Prasata 16
2. liga
1. Prague united 2 24
2. Motor 2015 18
3. FC Gold group 18
3. liga

Soutěžní řád

1. PRAMAKO
PRAMAKO je zkratka pro Pražskou malou kopanou. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem každý s každým podle pravidel Pramako na území hlavního města Prahy.

2. Organizátor ligy (dále jen Organizátor)
Organizátor řídí průběh celé soutěže, řeší veškeré provozní záležitosti ligy a dohlíží na průběh soutěže podle soutěžního řádu.
Organizátor je kontaktní osobou Pramako, na kterou je směřována všechna komunikace týkající se organizace a chodu této ligy. Zodpovídá za sestavení termínové listiny a rozlosování soutěže včetně přidělení "mávání" jednotlivým klubům, za termínové změny a změny na soupiskách, spravuje internetové stránky ligy a zajišťuje delegované rozhodčí.
Organizátor může vetovat rozhodnutí Disciplinární komise, pokud ho shledá nerozumným, oproti pravidlům, nebo lidskému jednání.

3.a Disciplinární komise (dále jen DK)
Komise je kolektivní orgán, který jedná v případě disciplinárních prohřešků hráčů, či klubů proti Pravidlům hry, Soutěžnímu řádu a Disciplinárnímu řádu (DŘ).
Komise má 2 členy z řad hráčů Pramako, kteří jsou jmenováni Organizátorem ligy. Seznam členů musí být zveřejněn vždy před začátkem daného ročníku ligy na internetových stránkách Pramako.
Pokud se jmenovanými členy nebudou souhlasdit dvě třetiny klubů, je organizátor povinen do týdne jmenovat nové členy komise.
DK vždy po každém kole projednává přestupky a podněty z daného kola. Člen, který se neúčastní jednání Komise po dobu tří zasedání bez předchozí omluvy v případě závažných překážek bránících výkonu jeho funkce, může být na návrh vedoucího Komise zbaven svého mandátu. V takovém případě Organizátor jmenuje člena na toto volné místo.
DK je kolektivním orgánem a v průběhu funkčního období je možno ji jako celek odvolat Organizátorem. V případě odvolání DK je Organizátor povinen do týdne jmenovat nové členy.
DK je rovněž oprávněna udělovat klubům finanční pokuty nad rámec DŘ. Komise projednává případy na základě podnětu klubů, Organizátora, nebo svého vlastního.
Člen DK má právo převzít řízení zápasu, pokud výkon rozhodčího shledá nedostatečným a tento krok je povinen zapsat do zápisu o utkání.
3.b Odvolací komise dále jen (OK)
​Odvolací komise je složena ze dvou členů kteří řeší případné odvolání hráčů nebo týmů proti trestu uděleném DK.
​Podmínkou k projednávání odvolání je že hráč nebo tým pošle mailem rozpor s výrokem DK a následně se domluví schůzka s OK a zmíněným hráčem nebo vedoucím týmu kde se vše prošetří a OK následně rozhodne o změně či ponechání výše uděleného trestu od DK
 

4. Klub
Klub zastupuje vedoucí, jehož jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa je uvedena na internetových stránkách Pramako.
Vedoucí je jedinou osobou oprávněnou zastupovat klub ve věcech finančních závazků Pramako vůči klubu. Vedoucí vždy musí být osoba starší 18ti let a musí mít svého zástupce, který je uveden v přihlášce klubu do nové sezóny. V případě změny osob či kontaktů na ně je klub povinen neprodleně informovat Organizátora a zajistit aktualizaci údajů. Vždy ale platí, že kdo jedná s vedoucím nebo jeho zástupcem, jedná s klubem. Vedoucí klubu nebo některý jeho zástupce musí být k zastižení na kontaktech uvedených na internetových stránkách. Na oficiální úkony provedené jinou osobou než jednatelem nebo jedním z jeho dvou zástupců nebude brán zřetel. 

5. Internetové stránky Pramako
Internetové stránky www.pramako.cz slouží jako oficiální a dostačující zdroj informací o dění v Pramako. 
Organizátor může některé informace klubům zaslat navíc i jinou cestou. 
Zásadní a zavazující jsou však informace uveřejněné Organizátorem na internetových stránkách.

6. Součásti soutěžního řádu Pramako
Soutěžní řád je hlavním dokumentem Pramako a jeho nedílnou součástí jsou:
* pravidla hry,
* disciplinární řád,
* časový harmonogram sezóny,
* postupový a sestupový klíč pro daný ligový ročník.

7. Registrace klubu
Do soutěžního ročníku se každý klub musí registrovat podáním přihlášky. Termín pro podání přihlášky na následující ligový ročník je vždy do 15.7. pro podzimní část a 15.2. pro jarní část (pokud není určeno jinak).
Organizátor může odmítnout registraci klubu do dalšího ročníku, pokud:
* klub v uplynulých sezónách systematicky neplnil povinnosti spojené s účastí v Pramako, či se jinak často proviňoval proti pravidlům soutěže;
* klub byl vyloučen z ligy v některém z minulých ročníků;
* klub je složen z hráčů, kteří účinkovali v klubech uvedených v předchozích bodech;
* počet zájemců převyšuje kapacitu ligy.
Rozhodnutí Organizátora o nepřijetí klubu do soutěže je konečné. Pokud je klubu z jakéhokoliv důvodu odmítnuta registrace, je mu navrácen registrační příspěvek v plné výši.
Organizátor má právo podmínit přijetí klubu, který byl v uplynulém ročníku z ligy vyloučen, zaplacením finanční kauce ve výši nepřesahující dvojnásobek výše startovného. Z této kauce se týmu odečítají veškeré pokuty, které mu budou během sezóny uděleny dle DŘ. V případě vyloučení klubu z ligy propadá zbytek kauce ve prospěch Organizátora.

8. Soupisky
Za jednotlivé kluby mohou v zápasech nastupovat pouze hráči uvedení na soupisce a vlastnící registrační průkaz Pramako.
Soupiska hráčů je uvedena v kartě klubu na internetových stránkách. Pokud má tým v soutěži A a B tým, mohou tři hráči v daném kole nastoupit za oba celky. To znamená že tři hráči z "áčka" mohou hrát za "béčko" a naopak. Aktuální soupisky těchto týmů musí být odevzdány nejpozději 24 hodin před zahájením prvního kola soutěže!
Hráčů na hostování může mít každý tým neomezeně ale nadále platí že v daném kole mohou nastoupit pouze tři nekmenový hráči(čili z počtu hostujících hráčů pokaždé jen tři ale v každém kole například někdo jiný z hostujících hráčů)
​Registrovaný hráč může nastoupit bez registrace pouze svůj první zápas než bude registrace vyrobena a poté už bez registrace nesmí nastoupit nebo pokud nastoupí bude mu zpoplatněno dle DŘ.
​Registrace hráče v průběhu sezony musí být provedena na účet ligy zároven s jeho registrováním, nebude li tak provedeno bude hráč od svého druhého zápasu brán jako hráč na černo a bude zápas kontumován.
Pokud má tým nějaké hráče na hostování (= střídavý start) a zároveň i svůj "B" tým, platí, že do zápasu smí nastoupit maximálně 3 nekmenoví hráči týmu a je jedno, zda to budou hostující, nebo z "B" týmu.V rámci jedné ligy může hráč nastoupit pouze za jeden tým!
O změnu soupisky žádá vedoucí klubu, jehož soupisky se změna týká, Organizátora. Žádost o přestup nebo hostování (= střídavý start) nemůže hráč podat, pokud v probíhající sezóně již nastoupil v zápase za mateřský klub (tj. byl uveden v Zápisu o utkání).
V případě ohlášení hostování (= střídavý start) je nutno toto provést před zahájením sezóny. 
Poslední přestupní termín je do středy před zahájením 8.hracího kola soutěže.
Mimo oficiální přestupní termín nelze provést přestup ani hostování (= střídavý start) hráče!
Přestup, nebo hostování hráče z jednoho klubu do jiného klubu není podmíněn souhlasem původního klubu. Nové hráče je možné registrovat kdykoliv v průběhu sezóny, nejpozději však v pátek 12:00, před hracím kolem, ve kterém nový hráč nastoupí.

Registrovat hráče je možno od 15 let, do dosazení věku 16 je potřeba doložit souhlas zákonného zástupce který přebírá zodpovědnost za případně zranění.

 

9. Zápas
Zápasy se hrají podle Pravidel Pramako, každý tým má na hřišti minimálně pět (4+1) a maximálně šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Odpovědnost za výběr hřiště a za dodání dvou míčů schopných ke hře, dle platných pravidel nesou domácí, kteří mají také právo volby dresů. .
Pro každé kolo ligy je v rozlosování určen tzv. oficiální termín, kterým je vždy v rozmení pátek od 17:00 hodin až neděle do 20:30 hodin. Případná změna termínu po dohodě týmů podléhá pravidlům o překládání zápasů. Domácí tým zvolí čas a hřiště pro svůj zápas daného kola. Odehrání zápasu mimo oficiální termín podléhá stejným pravidlům jako přeložení zápasu (viz bod 10).
Povinné začátky zápasů na hřištích bez umělého osvětlení:
První polovina září ... 18:15
Druhá polovina září ... 17:15
První polovina října ... 17:00
Druhá polovina října ... 16:45 (do změny času, poté 15:45)
První polovina listopadu ... 15:15
Druhá polovina listopadu ... 15:00
Konec března ... 17:00 (do změny času, poté 18:00)
První polovina dubna ... 18:30
Druhá polovina dubna ... 19:00
První polovina května ... 19:00
Druhá polovina května ... 19:45
Červen ... 20:00

10. Rozhodčí
Na zápasy jsou nominováni delegovaní rozhodčí, což je součástí startovného do ligy. O průběhu zápasu sepíše rozhodčí zápis. Formulář zápisu je ke stažení na internetových stránkách. Pokud rozhodčí nemá oficiální formulář k dispozici, může použít jiný list papíru, který však musí obsahovat všechny údaje jako zápis oficiální. Po skončení zápasu oba kapitáni zkontrolují údaje v zápise, mohou doplnit své závažné připomínky k zápasu a následně zápis podepíší. Poté zápis podepíše také rozhodčí. Po podepsání zápisu již není možné do zápisu cokoliv doplňovat. V případě, že byl kapitán týmu vyloučen nebo z jiného důvodu již není na zápase přítomen, podepisuje zápis jeho zástupce.
Rozhodčí je povinen do 48 hodin od oficiálního výkopu zadat zápis na internetové stránky prostřednictvím www.pramako.cz/admin.
Rozhodčí je až do podepsání zápisu oběma kapitány oprávněn a na žádost soupeřova kapitána i povinen vyzvat kteréhokoli hráče k prokázání totožnosti pomocí registračního průkazu a občanského průkazu. Kontrolu totožnosti (tzv. konfrontaci) lze provést před zahájením zápasu, v tom případě hráč, který nemůže prokázat totožnost, nesmí k zápasu nastoupit. Konfrontaci lze v zájmu plynulosti hry dále provést pouze o poločasové přestávce. Pokud hráč při konfrontaci o poločase, nebo po zápase není schopen prokázat svou totožnost a do zápasu již nastoupil (tj. odehrál třeba jen jednu vteřinu), je zápas kontumován v neprospěch klubu, za který nastoupil. V případě pochybností o oprávněnosti startu hráče je v případě absence rozhodčího kapitán soupeře oprávněn podílet se na kontrole hráčovy totožnosti. Požádat o provedení konfrontace smí výlučně kapitán klubu. Konfrontace a její výsledek musí být vždy uvedena v zápise o utkání. V případě absence rozhodčího přecházejí povinnosti spojené se sepsáním a odesláním zápisu plně na pomezního rozhodčího (v 1.lize), následně na domácí klub včetně případných sankcí za jejich nesplnění!
Pokud se jeden z týmů k zápasu nedostaví, rozhodčí sepíše zápis o utkání, který spolu s kapitánem přítomného týmu podepíše. Zápas je poté kontumován v neprospěch týmu, který se nedostavil. Pokud se nedostaví k zápasu ani jeden tým, rozhodčí sepíše zápis o utkání, který podepíše, a zápas je kontumován oboustranně. Kontumací se rozumí výsledek 0:3 v neprospěch týmu, který se provinil proti SŘ. Další postihy spojené s nedostavením se k zápasu a kontumací řeší DŘ.

Pokud se k zápasu nedostaví rozhodčí domácí tým sepíše zápis o utkání a toto pak pošle na mail:prazskamalakopana@gmail.com
Zápas se odehraje bez rozhodčího a jeho nepřítomnost nemá odkladný účinek na zápas
V Pramako není žádná čekací doba na soupeře ani na rozhodčího!

11. Změny hřiště a termínů

Přeložit zápas je možné pouze na základě dohody obou klubů, pouze písemnou formou (email,sms). S výjimkou nenadálých problémů s (počasí, havárie, zavřené hřiště apod.) je naprosto nepřípustné, aby byl zápas odložen na neurčito, vždy je nutno organizátora informovat o přesunu zápasu s již dohodnutým novým termínem zápasu. Vyslání náhradního delegovaného rozhodčího platí vždy ten klub, který požádal o přeložení zápasu. Organizátor musí být o přesunu zápasu informován nejpozději PĚT dní před odehráním zápasu. Na pozdější přeložení zápasu nebude brán zřetel a utkání je nutno odehrát v původním termínu. V ojedinělých případech je možno přeložit zápas i později, avšak klub je povinen zaplatit nového delegovaného rozhodčího. Jakmile budou připsány peníze na účet, vedení soutěže zápas přesune.
V případě, že klub není schopen k zápasu nastoupit a nedomluvil se soupeřem přesun zápasu dle stanovených pravidel, může v termínu nejpozději do 12:00 hodin před hracím dnem informovat zástupce druhého klubu a vedení soutěže o zrušení zápasu. V případě splnění uvedených podmínek bude klub vystaven zmírněným disciplinárním sankcím (viz DŘ). Jeden zápas lze přeložit maximálně dvakrát. Všechny sporné situace s termínovými změnami řeší DK. V případě výjimečných případů jako je nemoc většiny hráčů, izolace apod. je po předchozím oznámení zápas přeložen. Tyto události je nutné doložit lékařskými zprávami. Náhradní termín po dohodě určí týmy, případně komise.

12. O pořadí v tabulce rozhoduje
1. celkový počet bodů
2. body ze vzájemného zápasu, příp. tabulka vzájemných zápasů bodově rovných klubů
3. rozdíl skóre ze vzájemného zápasu, příp. tabulka vzájemných zápasů
4. rozdíl skóre ze všech zápasů
5. počet vstřelených branek (klub s více vstřelenými brankami se umístí výše
6. počet udělených bodových trestů (klub s méně prohřešky se umístí výše)
7. celkový součet trestných bodů (klub s méně odečtenými body se umístí výše)
8. los
V průběhu soutěže je tabulka sestavována bez ohledu na vzájemné zápasy.

13. Počet lig
Pramako tvoří jedna první, druhá a třetí liga. Případný počet čtvrtých lig a počet klubů ve čtvrtých ligách je odvislý od celkového počtu přihlášených klubů a nových zájemců. Rozdělení klubů do lig v rámci jednoho patra je věcí losu.
Losování se mohou zúčastnit zástupci všech klubů.

14. Postupový či sestupový klíč
Postupový a sestupový klíč bude určen vždy pro každou ligovou sezonu na základě počtu přihlášených týmů a počtu skupin. Tento klíč musí být zveřejněn vždy před začátkem ligy a v průběhu sezony nesmí být změněn. Z každé ligy má právo postupu do vyšší soutěže vždy vítěz skupiny, pokud vyšší soutěž existuje. Z každé ligy sestupuje do nižší soutěže vždy minimálně jeden klub, pokud nižší soutěž existuje. V případě, že klub odstoupí ze soutěže nebo je vyloučen ze soutěže, jeho výsledky se kontumují a tento klub se automaticky stává prvním sestupujícím. 
O konečném počtu postupujících rozhoduje organizátor podle počtu vyloučených klubů, přihlášených klubů do nového ročníku a dle dalších okolností.
V případě, že postupující klub odmítne postup do vyšší soutěže, postupuje tým v dalším pořadí celkové tabulky.

15. Změny soutěžního řádu
Soutěžní řád může změnit pouze organizátor. 


Soutěžní řád je platný ke dni 30.3.2017

Střelci
1. liga
1.
Heteš Jan (BAD) 16
2.
Šafař Vojtěch (PRS) 13
3.
Mayor Mykhaylo (KAR) 12
2. liga
1.
Štoček Jakub (MTR) 20
2.
Strogen Matthew (Pra2) 10
Vetu Noé (Pra2) 10
3.
Nguyen Tony (GAL) 9
3. liga
Brankáři
1. liga
1.
Spousta Ondřej (PRS) 82
2.
Vacenovský Jan (PRS) 79
3.
Rusu Andrei (STE) 73
2. liga
1.
Lažek Jaroslav (GG) 212
2.
Oleksandr Levenko (CZI) 123
3.
Chlum Tomáš (AGU) 82
Neuschel Jaroslav (PUB) 82
3. liga
Útok
1. liga
1.
Prasata 50
2.
Badford FC 49
3.
FC Steaua 47
FK Karpaty 47
2. liga
1.
Prague united 2 55
2.
Motor 2015 39
3.
Truhla Boyz 27
3. liga
Obrana
1. liga
1.
Badford FC 16
2.
FC Steaua 22
3.
FK Karpaty 30
2. liga
1.
FC Gold group 7
2.
Prague united 2 13
3.
Motor 2015 17
3. liga